Zájezdy 224 323 074 Letenky 224 323 073

Kontakty Kontakty na všechny naše pobočky.

Ochrana osobních údajů

Společnost Air Marine Travel & Incentive, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 43, 110 00, Praha 1, IČ 24289825 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.


Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Air Marine Travel & Incentive, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 43, 110 00, Praha 1, IČ 24289825 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193475.
Kontaktní údaje: www.airmarine.cz, tel.č. +420 224 323 074, e-mail: ck@airmarine.cz


Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Kdo je "subjekt údajů"?

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. V souvislosti s činností CK jím je zpravidla zákazník – fyzická osoba, zaměstnanec CK, průvodce nebo uživatel webových stránek CK.


Pro jaké účely a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme?

Cestovní kancelář je oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností, a to v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích.


Komu jsou Vaše osobní údaje poskytovány?

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.


Zákazník bere na vědomí a sděluje se mu, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení (z důvodu svého oprávněného zájmu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů). Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky a zákazník je oprávněn zrušit zasílání obchodních sdělení při každém takovém kontaktu obchodníka. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ck@airmarine.cz V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.


Po jakou dobu osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas odvoláte.


Zásady používání souborů cookie

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookies, což jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookies pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek. Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné. Tato data využíváme např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookies na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookies zakázat. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud však ukládání souborů cookies zakážete, nebudete moci pravděpodobně používat všechny funkce našich internetových stránek.


Práva zákazníka
Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má kromě práva neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů (kromě zákonných osobních údajů nutných pro uzavření smlouvy o zájezdu) zejména následující práva:

a) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

b) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (I) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (II) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (III) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (IV) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

c) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (I) účel zpracování; (II) kategorie osobních údajů, které zpracovává; (III) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (IV) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (V) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (VI) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (VII) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

d) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (I) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (II) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

e) Právo na výmaz (být zapomenut), tedy aby správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, pokud byly poskytnuty v souvislosti s marketingovými účely a odvolal jeho souhlas, na jehož základě byly zpracovány. Každá obdobná žádost podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť cestovní kancelář má právní povinnosti či oprávněný zájem si některé osobní údaje ponechat.

f) Právo požádat cestovní kancelář o vysvětlení v případě dojmu, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

g) Právo podat stížnost nebo podnět u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.
Náš web využívá souborů cookies pro analýzu návštěvnosti a personalizaci obsahu. Souhlasím s podmínkami. Více informací zde.